LIDER RYNKU 2015 EURO LEADER

 Zgłoszenie

Stanowiące umowę zawartą pomiędzy firmą INTERRES INTERNATIONAL FAIR Sp. z o.o.,
ul. Geodetów 1, 35-328 Rzeszów, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy, KRS Nr 0000175046, NIP: 813-01-40-531, reprezentowaną przez Tadeusza Ziobro - prezesa zarządu, zwaną Organizatorem,
a

Pełna nazwa firmy:

Adres :                    
Reprezentowana przez:
zwaną Uczestnikiem.

 

§1

Uczestnik zgłasza udział w Konkursie Promocyjnym LIDER RYNKU 2015 poddając ocenie:

 

działalność firmy  w zakresie:

PKD:

 
 
produkt: usługę: 

 

§2

Do prowadzenia spraw uczestnictwa ze strony Uczestnika upoważniona zostaje osoba:

Imię i Nazwisko:

Funkcja:  

Tel:.

Fax:  

adres e-mail:

 

§3

Po zapoznaniu się z treścią regulaminu konkursu, Uczestnik przyjmuje zamieszczone w nim warunki i zobowiązuje się ich przestrzegać. Uczestnik upoważnia organizatora do wystawienia faktury VAT zgodnej z cennikiem opłat, bez podpisu odbiorcy.
NIP:

 

§4

W sprawach nie objętych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

§5

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 

§6

Umowa sporządzona została w dwóch egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla stron.

 

Rzeszów, dnia __________________

 

Organizator Konkursu                                                                             Uczestnik Konkursu

 

                                                          <pieczęcie i podpisy>

 

 

 

  właściwe zaznaczyć